W związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podtopień na gruntach rolnych, które miały miejsce na skutek dużej ilości opadów i uniemożliwiły zebranie niektórych plonów i wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, Wójt Gminy Osiek zobowiązuje Sołtysów do powiadomienia Rolników o konieczności przekazywania do Urzędu Gminy w Osieku danych dotyczących:

 

  • powierzchni podtopionych gruntów,
  • areału, z którego nie zebrano plonów,
  • upraw, których zbioru nie dokonano,
  • szacunkowej wartości nie zebranych plonów,
  • areału, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych,
  • areału, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.

 

Formularz oświadczenia producenta rolnego o powierzchni gruntów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem dużej ilości opadów w drugiej połowie 2017 roku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Osieku (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej www.gminaosiek.pl.

 

Oświadczenie należy przekazać do Urzędu Gminy w Osieku w wersji:

 

 

Oświadczenie należy przekazać w terminie do 30 stycznia 2018 roku, do godziny 14:00.

 

Zebrane materiały zostaną przekazane Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu celem podjęcia dalszych działań.

 

DO POBRANIA:

Zawiadomienie

Oświadczenie