W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Osiek wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

Obec­nie gminy powiatu brod­nic­kiego wcho­dzące w skład Regionu 3 Gospo­darki Odpa­dami Lip­now­sko – Rypiń­skiego — Mia­sta Brod­nicy, Brod­nica, Bart­niczka, Brzo­zie, Górzno, Osiek, Świe­dzieb­nia są w trak­cie przy­go­to­wy­wa­nia i wdra­ża­nia nowych zasad gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami na ich tere­nie. Określ­nie kie­run­ków dzia­łań i dosto­so­wa­nie metod reali­za­cji poli­tyki odpa­do­wej zapew­nią zgodną z zasa­dami ochrony śro­do­wi­ska, zin­te­gro­waną i kom­plek­sową gminną gospo­darkę odpa­dami komunalnymi.

Wyżej wymie­nione gminy na pod­sta­wie Poro­zu­mie­nia Mię­dzyg­min­nego z dnia 31 V 2012 r., wyra­żają wolę współ­dzia­ła­nia na rzecz pro­wa­dze­nia jed­no­li­tej regio­nal­nej gospo­darki odpa­dami komu­nal­nymi poprzez two­rze­nie spój­nych sys­te­mo­wych i kom­plek­so­wych roz­wią­zań w gospo­darce odpa­dami komu­nal­nymi. Celem, który chcą osią­gnąć strony poro­zu­mie­nia jest w szczególności:

  • Ogra­ni­cze­nie ilo­ści odpa­dów prze­zna­czo­nych do skła­do­wa­nia na skła­do­wi­skach odpadów;
  • Ure­gu­lo­wa­nie prze­pływu odpa­dów na tere­nie Gmin i powiatu brodnickiego;
  • Uzy­ska­nie jak naj­wyż­szego poziomu odzy­sku surow­ców prze­zna­czo­nych do recyklingu;
  • Postę­po­wa­nie z powsta­łymi odpa­dami z zasto­so­wa­niem naj­lep­szych dostęp­nych metod w zakre­sie gospo­darki odpadami;
  • Mini­ma­li­za­cje kosz­tów orga­ni­za­cji i wdro­że­nia gospo­darki odpa­dami komu­nal­nymi poprzez spójne sys­te­mowe roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjno – admi­ni­stra­cyjne poszcze­gól­nych gmin porozumienia.

Wszel­kie ana­lizy, kon­cep­cje i pro­jekty będą uwzględ­niać obecne, jak i przy­szłe kie­runki roz­woju poli­tyki gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami oraz uwa­run­ko­wa­nia eko­no­miczne i funk­cjo­nalne. Opra­co­wany i wdra­żany sys­tem jest dosto­so­wany do ten­den­cji we współ­cze­snej gospo­darce odpa­dami na pozio­mie kra­jo­wym i regio­nal­nym oraz przede wszyst­kim warun­ków lokal­nych z uwzględ­nie­niem roz­woju gospodarczego.

Gospo­darka odpa­dami na tere­nie Gminy Osiek jest współ­re­ali­zo­wana w ramach Regionu 3 Gospo­darki Odpa­dami Lip­now­sko — Rypiń­skiego. Region ten zapewni zago­spo­da­ro­wa­nie wszyst­kich odpa­dów komu­nal­nych zebra­nych z terenu Gminy Osiek w Regio­nal­nych Instalacjach:

  • Regio­nalna Insta­la­cja Prze­twa­rza­nia Odpa­dów Komu­nal­nych (RIPOK) w Lip­nie (m. Lipno)
  • Regio­nalna Insta­la­cja Prze­twa­rza­nia Odpa­dów Komu­nal­nych (RIPOK) w Pusz­czy Miej­skiej (gm. Rypin)

Nowy sys­tem gospo­darki odpa­dami opra­co­wany w opar­ciu o zno­we­li­zo­waną ustawę funk­cjo­no­wać będzie dzięki uisz­czo­nym przez wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści opła­tom za odpady (opłata śmie­ciowa). Głów­nym zało­że­niem jest zachę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa do segre­go­wa­nia odpa­dów, co spo­wo­duje obni­że­nie stawki opłaty śmie­cio­wej dla miesz­kań­ców zbie­ra­ją­cych odpady w spo­sób selek­tywny. Sche­mat funk­cjo­no­wa­nia gospo­darki odpa­dami na tere­nie Gminy Osiek przed­sta­wiamy poniżej:

 

 

 


Zor­ga­ni­zo­wany i zarzą­dzany przez Gminę Osiek nowy sys­tem odbioru odpa­dów komu­nal­nych obej­mo­wać będzie:

  • zmie­szane odpady komunalne,
  • odpady zbie­rane w spo­sób selek­tywny (papier, metal, two­rzywa sztuczne, szkło i opa­ko­wa­nia wie­lo­ma­te­ria­łowe, prze­ter­mi­no­wane leki i che­mi­ka­lia, zużyte bate­rie i aku­mu­la­tory, zużyty sprzęt elek­tryczny i elek­tro­niczny, meble i inne odpady wiel­ko­ga­ba­ry­towe, odpady budow­lane i roz­biór­kowe oraz zużyte opony),
  • odpady ule­ga­jące bio­de­gra­da­cji (kuchenne) oraz zie­lone (z ogro­dów i tere­nów zieleni).