Rada Gminy Osiek uchwałą nr XXX/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określiła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, które kształtują się następująco:

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE OD MIESZKAŃCA ZAMIESZKUJĄCEGO DANĄ NIERUCHOMOŚĆ:

– ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14,70 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (za śmieci niesegregowane)

– ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 8,00 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób selektywny


Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku

nr konta: 45 9484 1150 0800 0114 2008 0002

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"

W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Osiek wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje.

Żółty pojemnik/worek na tworzywa sztuczne i metale

WRZUCAMY:

  • - plastikowe i metalowe opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach i środkach czystości
  • - worki foliowe, folie opakowaniowe, reklamówki
  • - kartoniki po mleku, śmietanie, sokach
  • - zakrętki plastikowe oddzielone od butelek
  • - metale (np. puszki po artykułach spożywczych, piwie, coli, kapsle, nakrętki, drobny złom)

PSZOK zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy Gminy Osiek (tylko osoby fizyczne) , którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje śmieciowe) mogą dostarczać do niego przede wszystkim te odpady komunalne, które trudno lub nie można gromadzić w pojemnikach przydomowych, tj. opony (tylko od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk), meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, gruz, papier, szkło, plastik oraz bioodpady.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek

Na terenie Gminy Osiek odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. odbierane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica.

Oferta złożona w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym okazała się ofertą najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymogi przetargu.

Strona Internetowa Wykonawcy

 


 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek.

 

1. Zmieszane odpady komunalne zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

2. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

3. Odpady zielone zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. .

 


 

Informacja w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu

 

W 2017 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,71%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%

W 2016 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu od,padów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 33,34%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 29,32%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 44,00%

W 2015 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 30,31%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 93,28%

W 2014 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,9%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

W 2013 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 49%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 13%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

 

We wszystkich wyszczególnionych latach Gmina Osiek spełniła wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych


 

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej