Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek

Na terenie Gminy Osiek odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. odbierane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica.

Harmonogram wywozu śmieci

Strona Internetowa Wykonawcy

 


 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek.

 

1. Zmieszane odpady komunalne zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

2. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. – Dział Oczyszczania Miasta, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

3. Odpady zielone zagospodarowywane są na RIPOK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. .

 


 

Informacja w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu

 

 

W 2018 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,60%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%

W 2017 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 22,71%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 100%

W 2016 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu od,padów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 33,34%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 29,32%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 44,00%

W 2015 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 30,31%

3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 93,28%

W 2014 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 24,6%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,9%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

W 2013 roku Gmina Osiek osiągnęła następujące poziomy recyklingu odpadów:

1. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 49%

2. Frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 13%

 3. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady nie były zbierane

 


 

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej


Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku

nr konta: 45 9484 1150 0800 0114 2008 0002

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 od 01 lutego 2019 roku zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) z dotychczasowych 8,00 zł za jedną osobę do 12,00 zł, stawka dla segregujących odpady. Dla osób, które nie segregują odpadów nowa stawka opłaty wynosi 25,00 zł za osobę. Nowe stawki opłat obowiązują już za luty 2019. Osoby, które nie zmieniły do tej pory swoich deklaracji śmieciowych na odpady segregowane zachęcamy do ich zmiany, w tym celu należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Osieku do pokoju nr 11.

 

Informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XXXIII/178/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio" - przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Osoby, które chcą mieć odbierane odpady typu „Bio” na swój koszt muszą się wyposażyć ww. pojemnik koloru brązowego o pojemności 240 litrów i zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Osieku lub do PGK w Brodnicy. Do zbierania odpadów typu „Bio” nie mogą być stosowane worki.

Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje.

W związku z nowe­li­za­cją ustawy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, na tere­nie Gminy Osiek wpro­wa­dzone zostaną nowe zasady gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami komunalnymi.

PSZOK zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy Gminy Osiek (tylko osoby fizyczne) , którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje śmieciowe) mogą dostarczać do niego przede wszystkim te odpady komunalne, które trudno lub nie można gromadzić w pojemnikach przydomowych, tj. opony (tylko od samochodów osobowych w ilości 8 sztuk), meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, gruz, papier, szkło, plastik oraz bioodpady.

Uchwała nr XXXIII/179/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII/178/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

Uchwała nr XXVI/142/2017 z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXX/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVI/165/2013 z dnia 18 lipca 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek

Uchwała nr XXV/155/2013 z dnia 28 maja 2013 uchylające uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XXV/156/2013 z dnia 28 maja 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi