PSZOK zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy Gminy Osiek (tylko osoby fizyczne) , którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje śmieciowe) mogą dostarczać do niego przede wszystkim te odpady komunalne, które trudno lub nie można gromadzić w pojemnikach przydomowych, tj. opony (tylko od samochodów osobowych w ilości 8 sztuk), meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, gruz, papier, szkło, plastik oraz bioodpady.

Uchwała nr XXXIII/179/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXIII/178/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

Uchwała nr XXVI/142/2017 z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXX/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVI/165/2013 z dnia 18 lipca 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek

Uchwała nr XXV/155/2013 z dnia 28 maja 2013 uchylające uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XXV/156/2013 z dnia 28 maja 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi