Start »
  • Aktualności

Kategorie

Zasady segregacji odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców Gminy Osiek.  Zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do obowiązujących przepisów, ponieważ niewłaściwa segregacja odpadów ma wpływ na zwiększony koszt ich

Więcej »

Edu­ka­cja eko­lo­giczna

Edu­ka­cja eko­lo­giczna jest waż­nym skład­ni­kiem edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej zmie­rza­ją­cej do kształ­to­wa­nia spo­łe­czeń­stwa odpo­wie­dzial­nego za swoje czyny, akcep­tu­ją­cego zasady zrów­no­wa­żo­nego roz­woju, potra­fią­cego oce­nić stan śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego oraz podej­mu­ją­cego świa­dome decyzje. Prze­pro­wa­dza­nie akcji edu­ka­cyj­nych ma na celu pod­nie­sie­nie

Więcej »

Uchwały Rady Gminy – odpady komunalne

Uchwały uchwalone przez Radę Gminy w Osieku, dotyczące odpadów komunalnych UCHWAŁA NR XXV/156/2013 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXV/155/2013

Więcej »

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych będące na wyposażeniu nieruchomości, właściciel jest zobowiązany utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Więcej »