Urząd Gminy w Osieku

Referat Gospodarki Komunalnej

Osiek 85,

87-340 Osiek

 

tel./fax. 56 493 81 21

tel./fax. 56 493 81 23

tel./fax. 56 493 78 99

 

KIEROWNIK RGK - Sebastian Sobieraj

 

ZGŁASZANIE AWARII WOD-KAN

W godzinach pracy w urzędu pod numerami podanymi powyżej.

W pozostałych godzinach:

Konserwator sieci wod-kan - 604 059 464

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie gminy Osiek jest taryfą jednolitą, jednoczłonową i zawiera cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków. Taryfa weszła w życie 17 września 2021 r. i obowiązuje do dnia 16 września 2024 r.

Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone ww. decyzją wynoszą:
10,87 + VAT za 1 m3 w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy,
10,92 + VAT za 1 m3 w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy,
10,92 + VAT za 1 m3 w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.

Świadczenie usług polegające na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków jest działalnością o charakterze użyteczności publicznej. Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy Osiek ustalono dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 3,52 zl netto w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 16 września 2024 r.


Po
zastosowaniu dopłaty cena opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie wynosiła 7.40 + VAT za 1 m3 odprowadzanych ścieków.

 


APEL

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Osiek o zadbanie o sieć wodociągową:

  • zgłaszanie osobiste lub telefoniczne informacji o występujących awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • sprawdzenie czy wszystkie przyłącza w Państwa posesji są opomiarowane,
  • nie wykorzystywanie wody z hydrantów,
  • nie wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej w okresie suszy do podlewania ogródków działkowych,
  • zgłaszanie nielegalnego poboru wody

 

Jednocześnie zwracam się z apelem o kulturalne korzystanie z kanalizacji: nie wrzucanie do urządzeń kanalizacyjnych odpadów komunalnych takich jak szmaty, butelki, woreczki plastikowe, popioły co jest zjawiskiem nagminnym.

Powyższe czynności wpłyną na usprawnienie funkcjonowania instalacji wod-kan, co z całą pewnością spowoduje obniżenie stawki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.