Start »
  • Gmina
  • Informacja dla mieszkańców o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Kategorie

Informacja dla mieszkańców o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. d, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest we wsi Osiek obok oczyszczalni ścieków, czynny jest we wtorki po uprzednim zgłoszeniu pod numer telefonu 56 49 381 23 wew. 38, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Mieszkańcy Gminy Osiek (tylko osoby fizyczne), którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą we własnym zakresie i nieodpłatnie dostarczyć na PSZOK następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony od pojazdów osobowych w ilości 8 sztuk pochodzących z jednego gospodarstwa domowego;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny  – w ilości 500 kg rocznie od zamieszkałej nieruchomości.

Przywiezione na PSZOK odpady należy pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy posegregować i umieścić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.

Meble i opony zostawiamy poukładane na placu PSZOK.

NIE WYRZUCAMY NA TEREN PSZOK ŚMIECI NIEPOSEGREGOWANYCH oraz ZIEMI !!!

PSZOK nie przyjmuje odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu). Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.