Kwalifikacja wojskowa w 2024r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U.2023.2473) ustala się
co następuje:

 • 2. 
 1. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień
  12 stycznia 2024 r.
 2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia
  30 kwietnia 2024 r.
 • 3. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2022 i 2023:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby
  wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych  na podstawie 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
  o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego,
  w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej;

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dla osób z terenu gminy Osiek kwalifikacja wojskowa odbędzie się dniu 09.02.2024 r.
od godz. 8.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
ul. Karbowska 29.

 

 1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  • Wójtowi:
 2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 3. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 

 • Powiatowej Komisji Lekarskiej:
  1. dokumentację medyczną albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;

 

 • Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:
 1. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 2. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;

 

 1. Ponadto osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się
  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:

 • wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.