Start »
 • Gmina
 • Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kategorie

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku od 01 lutego 2022 roku obowiązują nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci):

 • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 29,00 miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
 • za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje podwyższona stawka – 60,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Numer konta bankowego do wpłat za odpady komunalne

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku
Numer konta: 91 9484 1150 2207 0800 0114 0011

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata

 

Ulga dla posiadaczy kompostowników

Od 1 lutego 2022 roku wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wynosi 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

WAŻNE !!!

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów nie muszą ponownie składać deklaracji.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2519  późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 • uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik
 • w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

Bioodpady– co do nich zaliczamy

Bioodpady to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby lub biogazu, z którego można wytworzyć energię.

Należy wrzucać Nie należy wrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • fusy z kawy i herbaty
 • skorupki jajek
 • kości i mięsa zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Kompostowanie odpadów to bardzo pożyteczna i funkcjonalna praktyka. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na nieruchomości, w związku z tym osoby, które nie zdecydują się na kompostowanie bioodpadów zobowiązane są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik koloru brązowego o pojemności 240 litrów oznaczony napisem „Bio” i zgłoszenie tego faktu do PGK w Brodnicy lub do UG w Osieku– nie można jednak w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.